Aktualności

04.07.2017 ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w ramach projektu "Umiędzynarodowienie działalności firmy EKO-MASA poprzez wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" - etap II.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 / ZAPYTANIE OFERTOWE 2 / ZAPYTANIE OFERTOWE 3

Informacja o wyniku postępowania

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 /09/2016 z dnia 22.09.2016 r. Zamawiający: EKO-MASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dokonał w dniu 03.10.2016 r.  wyboru najkorzystniejszej oferty wyboru firmy doradczej, odpowiedzialnej za przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie EKO-MASA Sp. z o.o.  W dniu 03.10.2016 r., w wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy ofert do realizacji zamówienia wyłoniono Firmę:

 

Creative Craft Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47 /I0,

02-672 Warszawa

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

22.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym
przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach
projektu  „Audyt  i strategia wzornicza celem wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstwa z wykorzystaniem procesów wzorniczych w firmie EKO-MASA”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4
„Wzór na konkurencję” – etap I.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

25.04.2016 Zapytanie Ofertowe
Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert na planowany zakup zewnętrznej  usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” I Etap Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.
 
 
Oferta może być:

- przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres: ekomasa@ekomasa.eu ,  do dnia 04.05.2016 r. do godz. 10:00

- dostarczona w postaci oryginału (osobiście lub za pośrednictwem np. poczty polskiej)  do dnia 04.05.2016 r. do godz. 10:00 pod adres: Wola Zdakowska 86, 39 – 307 Gawłuszowice.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAŁ. NR 1 / ZAŁ. NR 2 / ZAŁ. NR 3 / ZAŁ. NR 4 / AKTUALIZACJA FORMULARZA / ZAŁ. NR 3 AKTUALNY / INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

14.12.2015 Informacja

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 14.12.2015 r. zgodnie z protokołem wyboru (w załączeniu) w
nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 1.12.2015 r., została wybrana najkorzystniejsza
oferta firmy Creative Craft Sp. z o. o. , mieszczącej się na ul. Domaniewskiej 47 lok.10 , 02-672
Warszawa.
Firma Creative Craft Sp. z o. o. uzyskała łącznie 100 punktów. Oferta firmy spełniła
kryterium ceny oraz dodatkowe kryterium czasu przeprowadzenia audytu i opracowania
strategii wzorniczej. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadą
konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 -2020”.

 

PROTOKÓŁ WYBORU

01.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego, dotyczącego przeprowadzenia usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie EKO-MASA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, przez dwuosobowy zespół audytowy w ramach projektu „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem procesów wzorniczych w firmie EKO-MASA poprzez audyt i strategię wzorniczą”. 
 
Oferta powinna być przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: ekomasa@ekomasa.eu do dnia 11.12.2015 r., a następnie dostarczona w postaci oryginału do dnia 11.12.2015 r. pod wskazany adres:
 
EKO-MASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
39-307 Gawłuszowice, Wola Zdakowska 86 
woj. podkarpackie 
powiat: mielecki
NIP: 8172035224
REGON: 180192570
 
z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1 /12/2015 ”
 

 

15.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Firmę EKO-MASA Sp. z o.o., z siedzibą w Woli Zdakowskiej, inwestycji dotyczącej automatyzacji współpracy z partnerami biznesowymi, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na przedstawiony poniżej zakres.